باید که نگاه دارد این مشعل را


تا حل کند آن مشکل لاینحل را


چندیست که فکر و ذکر دریا شده است


آتش بزند چگونه یک جنگل را


احمدعلی رسولی