آرام سکوت عشق را بشکستی


آرام به موج بادها دلبستی


هر چند به عطر دامنت معتادم


آرام به خاطرات خوش پیوستی


احمدعلی رسولی یزدی