یک عالمه غصه در خودش حل کرده


هر جشن و خوشی که بود منحل کرده


در شهر کویر و این دل لا کردار


ناگاه چه شد هوای ساحل کرده


احمدعلی رسولی