هر قدر نگاه کرده ام پیدا نیست


نه خوابی و نه تابی و نه رویا نیست 


من مثل همان جزیره ی متروکم


در دور و برم صدای یک دریا نیست


احمدعلی رسولی