مغرور شده زمان هدر می گردد

بیهوده نگاه او قَدَر می گردد


هر قدر ستم کند دگر باکی نیست

دیوار به سوی خاک بر می گردد


احمدعلی رسولی