خوش باش که عطر یاس بر می گردد


آن گوهر سرشناس بر می گردد


شاید که خزان سلطه ی خود را بسته


با سبزترین لباس بر می گردد 


احمدعلی رسولی