وقتی که رسیده بود، گویا رفته


گفتش که کجاست؟ گفت آقا رفته


بی تاب دوید سوی ساحل اما


آن قایق تن شکسته دریا رفته


احمدعلی رسولی