در سینه ی بادها نگاهی مشکوک


میزد به تنش دو قطره باران تک توک


دنبال خیال های رنگینی بود


در زیر چراغ های شهری متروک


احمدعلی رسولی