می بینمت انگشت به دهن می گیرم

آن لحظه که میروی سخن می گیرم


با این احوال اگر بخندی بر من

انگار دوبار، نخل کن می گیرم


احمدعلی رسولی