این غم به دل ‌شکسته بر می گردد


با پا آید، نشسته بر می گردد


مانند اجل به قلب من می آید


می ماند و رفته رفته بر می گردد 


احمدعلی رسولی