ساعت خفته و عقربه هم بی جان 
اما چه بد است زندگی در جریان
معنای عجیب سوختن را دیدیم
ای شمع سلام ما به پروانه رسان

احمدعلی رسولی