چندی که دگر نمانده تا قبر

این سهم دل است صبر تا صبر

من درد از این زمان گرفتم

یادم بکنید در شب قدر


  احمدعلی رسولی