از کنج قفس عطر رهایی برخاست

آن لحظه که عاقبت جدایی برخاست

خوشحال از این عجب مدادی در دست

از شعر فقط فقط ندایی برخاست


احمدعلی رسولی