رقص باد را

در زیر ستون آتش

به نظاره نشسته است

با صدای مرغابی ها

در طنینی از ناقوسو دود 

کرکره زیبایی ست

بر دریچه چشمانش


با دست های به زنجیر

سوره ی تنهایی را

بر آخرین ستون، 

در کلیسای سوخته

با مرغابی های مرده

به یادگار می نویسد


تا بماند

در فسانه ها

کتیبه ی آخرین

پیامبر شکست خورده


احمدعلی رسولی