با جام شراب های مستی، آرام

پروانه شدم به لطف دستی آرام

چون قاصدکی اوج گرفتم در باد 

آرام آرام سوی دشتی آرام

احمدعلی رسولی