اسارت شب

درون چشمانت

بال رهایی من

در طلوع فجر نگاهت بود

احمدعلی رسولی