چیزی که به غیر تو نمی ماند غم

شوخی بزرگیست، وجود همدم

با عقربه های زندگی می چرخم  

تا بگذرد این زمانه کم کم، کم کم

احمدعلی رسولی