در زیر ستاره های شب، سرگردان

با رقص قشنگه غصه ی بی درمان

ای منظره ی همیشه یِ پاییزی

شیرینی بوی مرگ را برگردان

احمدعلی رسولی