خون در دل باتلاق هامون می کرد
با گریه که درد خویش، بیرون می کرد 
دریاچه جازموریان را هر شب
با یاد کویر سرخ، گلگون می کرد

احمدعلی رسولی