Ahmad Ali:

Ahmad Ali:

دیر زمانیست

که پاهایم

در هوا

معلق اند

و سقوط برایم

طعم پروازیست

در نجابت زنجیرها 


ولیکن

صدای شکارچی

در غبار باروت ها

آخرین نوشته یادگاریست

بر ترانه آزادیبه راستی

جاذبه زمین

در کجای جهان

سیب بخواب رفته را

به خاک نشاند... 


احمدعلی رسولی