برای دوباره 

به آغوش کشیدنت،

رفیق می شوم

با خاکسترهای فراموش شده

 در گوشه ی خیابان ،

که دلشان برای

هم آغوشی ناب با آتش

 تنگ شده است


ای کاش

سرنوشت من هم

همانند یونس پیامبر باشد

آن زمانی که

عاقبت

دل قومش

برایش تنگ می شود

و برای دوباره  دیدنش

دست به دعا می شوند


آه...

 که چه لذت بخش است

در هنگام سقوط

در لحظه آخر

دوباره

پرواز را

تجربه کنی

و لحظه ی سقوط بعدیت

نه نبود انگیزه برای بال زدن

بلکه... 

صدای شلیک شکارچیان باشد.


احمدعلی رسولی