ساعتی افتاده

کنار گلدان... 


در زیر باران


 احمدعلی رسولی