وقتی که دوباره بی خبر رفت


این حوصله ام مدام سر رفت


از بهمن من چو دود برخاست


خواب از سر من شبانه در رفت


احمدعلی رسولی