دلم به قله ی تنهاییت رجوع دارد

سه نقطه ی سر خطم بدان شروع دارد

نشسته بر سر کوهی نگاه می کردم

غروب حس رهایی تر از طلوع دارد

احمدعلی رسولی