دستش نرسید، ستاره ی شب ها را


خوشحال نکرد جهان در غم ها را


او رفت به سوی آبی رویایی 


تا شعر کند سواحل دریا را


احمدعلی رسولی