Ahmad Ali:

میچکد

خونابه های هفت ساله

از شکاف انگشتانش


مست می شوند

زالوها

در حصار چشم های منتظر


حدیث ناگفته را

باید

از کتیبه های پنهان شده

در زیر خروارها شب بی انتها

جستجو کرد

تا سکوت یابند

ضربان های رسوا کننده

 

امّا... 

در برابر 

کوچ پرستوهای نگران

در تلاقی آشوب امواجتنها مانده است

دوچشم سیاه

در نقاب کرکره


احمدعلی رسولی