پرواز را

دوباره کشیده است

با پرچمی سرخ

بر بوم های سفید


خوشحال

خوشحال... 

از بال، 

کشیده بر بام

بر فراز استخوان های متروک

افتاده بر پای کوه ها

 


در سکوت باد

در نبود دام 


غافل از آنکه


نمی دانست

نمی دانست! 

پرنده ای

که به سقوط عشق می ورزید


احمدعلی رسولی