هوشیار نشد از این همه نالیدن

چرخیدن و این زمانه را پاییدن

خمیازه کشید و رفت آرام به تخت

بعد از دو هزار مرتبه خوابیدن


احمدعلی رسولی