با جفتی کفش، بر تن دنیایی

آری آری همیشه در رویایی

شاید که گل گلایلی بتواند

آرام کند خروش این تنهایی 


احمدعلی رسولی