زنهار که بی حد و حَصَر آرامی


انگار که از درد خبر آرامی


دیدی که چگونه شب دل ماهی زد


الحق والانصاف سحر آرامی


احمدعلی رسولی