گر غصه و اضطراب، احوال من است

      آسایش و افتخار، آمال من است

      هر جا که بهشت هست تقدیم شما

      هر جا که جهنمی شده مال من است


احمدعلی رسولی