امواج گرفته در بغل شیدا شد

یک لحظه ی بعد باز هم تنها شد

 یک عمرِ که فکر می کند این ساحل

باید که چگونه غرق آن دریا شد


ahmad ali