بی تاب شد از تفکر بیمارش


ای کاش عوض شود تِم افکارش


دیوانه شده از این همه بی خوابی 


لعنت به دو چشم خسته ی بیدارش