او رفته و او رفته و رویایی سوخت

امروز سیاه گشته و فردایی سوخت 

دیگر اثر از طنین موجی هم نیست

در غیبت او شبانه دریایی سوخت


احمدعلی رسولی