گر درد کشی، اسیر دشنام شوی


صد بِه که مطیع حزب ایام شوی


چون موج بلند غرق کن ساحل را 


قبل از آنکه دوباره آرام شوی


احمدعلی رسولی