بر ساحل خود صدای دریا نشنید


لالایی باد را دریغا نشنید


صد بار، هزار بار چشمک زده بود


راز دل آسمان شب را نشنید 


احمدعلی رسولی