بر زخم تن زمانه مرهم نشدم

     با این همه ظلم، غرق ماتم نشدم

     بر سنگ مزار خویش در تنهایی 

     خندیدم و عاقبت که آدم نشدم


احمدعلی رسولی