دیگران، 

چه واژه ی مبهمی ست

در حصار خویشتن


ای کاش دیگران بودم

تا معنای رهایی را درک می کردم 

تا من را نابود میکردم 

و ما را

شما را

دیگران را

لمس میکردم


باورم نمیشود

خدا دیگران است

و من... من

چه مرزهای رقت انگیزی


باید 

به سوی پنجره روم

پنجره متعلق به دیگران است

دیگران در پشت پنجره تاب میخورند 


در کنار پنجره

باد می شوم 

باد می شوم... 


احمدعلی رسولی