خورشید به پشت تکه ابرت باشد

دریای بزرگ کاسه صبرت باشد

تصویر قشنگیست اگر در آخر

یک دانه ی برگ روی قبرت باشد


احمدعلی رسولی