سخت است ولی دوباره بیدارم کن

یک لحظه از این قفس که آزادم کن

ای عشق اگر ستاره ها را دیدم

آنگاه بیا بیا شبی خوابم کن


احمدعلی رسولی