سرم، از عالم و آدم که خالیست

نمی دانم کجای این حوالیست

تو عطرت را به دست باد دادی

هوا بس ناجوانمردانه عالیست


احمدعلی رسولی