چشمش که مدام گریه پیدا می کرد

بغضی به تن گلو محیا می کرد

از سهمیه ی روز برایش تنها

شب بود که از افق تماشا می کرد


احمدعلی رسولی