آهنگ سه تار می زند تنهایی
می شیند و جار می زند تنهایی 
یک بحث دوباره می کند با دیوار 
وقتی که هوار میزند تنهایی

احمدعلی رسولی