درگیر سکوت تلخ این دنیایی


باید که قدم زنی در این تنهایی


ای ابر ببار بر سر این خلوت 


فریاد هزار ماهی دریایی


احمدعلی رسولی