با گریه بر این زمانه آرام نشد

با خنده ی هیچکس دگر خام نشد

از صندلی و طناب چسبیده به سقف 

صد بار پرید و باز، اعدام نشد


احمدعلی رسولی