درد عشقی همیشه شامل بود

از گذارِ زمان که غافل بود

ان همه موج های پی در پی

شعر دریا برای ساحل بود


احمدعلی رسولی