یک عالمه خون زمینه یِ پُستر بود 

  دنیا که نه اهل صلح، گانگستر بود

   احوال دلِ گرفته و بارانیم

   مانند غروبِ شهر منچستر بود


احمدعلی رسولی