این عمر که در مراحل آخِر بود 

هر چیز به غیر تو چرا حاضر بود

مانند شفق، خسوف یا سونامی

دیدار تو یک پدیده ی نادر بود


احمدعلی رسولی