خوشبحال کافران

که در تمام دنیا

بدون هیچ شاخه ای،

هم دینند. 


احمدعلی رسولی