چه جهنم سردی بود! 

برای آدم ها

قبل از... 

کشف آتش. 


احمدعلی رسولی